ЛЕКАРИ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

ОДДЕЛ ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ (ПЕДИЈАТРИЈА)

Лекарски кадар:
Др. спец. педијатар Добрила Зимоска - раководител на одделение
Др. спец. педијатар Соња Арсенова
Др. спец. педијатар Мирјана Чубриќ
Др. спец. педијатар Весна Богојевска
Др. спец. педијатар Блага Доревска
Др. спец. педијатар Орхан Зекир
Др. спец. педијатар Фимка Устијаноска

ОДДЕЛ ЗА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГЈА

Лекарски кадар:
Др.спец по гинекологија и акушерство Мимоза Хиса - раководител на одделение
Др.спец по гинекологија и акушерство Боро Петрески
Др.спец по гинекологија и акушерство Ѓоргија Танески
Др.спец по гинекологија и акушерство Охридија Филева

Неонатологија

Лекарски кадар:
Др.спец по педијатрија неонатолог Славица Поп Стефанија
Др.спец по педијатрија неонатолог Снежана Златеска
Др.спец по педијатрија неонатолог Зорица Стрезоска
Др.спец по педијатрија неонатолог Весна Белкоска
Др.спец по педијатрија неонатолог Благовеста Паскали

Психофизчка подготовка на трудници за породување

Kадар:
Дипл. медицинска сетра акушерка Билјана Бошковска
Др.спец по педијатрија неонатолог Благовеста Паскали
Др.спец по педијатрија неонатолог Зорица Стрезоска
Др.спец по педијатрија неонатолог Весна Белкоска
Др.спец по педијатрија неонатолог Славица Поп Стефанија
Др.спец по педијатрија неонатолог Снежана Златеска
Др. спец анестезиологија и реаниматологија Јованка Точко
Др. спец по анестезиологија и реаниматологија Гордана Шуковиќ
Дипл. психолог Светлана Илоски

ОДДЕЛ ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ

Лекарски кадар:
Прим. др. спец. по општа хирургија Диел Аголи - раководител на одделение
Др. спец. по општа хирургија Димитар Арнаудов - раководител на оддел
Др. спец. по општа хирургија Гоце Каневче
Прим. субспец. д-р. на науки по општа трауматологија Никола Симновски
Др. спец. по општа хирургија Арсо Митрески
Др. спец. по општа хирургија Томе Гиновски
Др. спец. по општа хирургија Милчо Стефаноски
Др. спец. по општа хирургија Павел Цветаноски

ОДДЕЛ ЗА УРОЛОГИЈА

Лекарски кадар:
Др. спец. уролог Горан Балески - раководител на оддел
Д-р. на науки по урологија Крсте Стојаноски
Др.спец. уролог Ристо Медароски
Др.спец. уролог Колчо Грозданов
Др.спец. уролог Огнен Точко

ОДДЕЛ ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Лекарски кадар:
Др.спец по оториноларингологија Билјана Кичеец- раководител на оддел
Др.спец по оториноларингологија Фетах Елмази
Др.спец по оториноларингологија Елизабета Шапкар Марин
Др.спец по оториноларингологија Ленка Беде
Др.спец по оториноларингологија Крсте Матов

ОДДЕЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНO ЛЕКУВАЊЕ

Лекарски кадар:
Др. спец по анестезиологија и реаниматологија Јованка Точко - раководител на оддел
Др. спец по анестезиологија и реаниматологија Гордана Шуковиќ Аголи

ОДДЕЛ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА

Лекарски кадар:
Др.спец. по офталмологија Љубинка Бакаловска - раководител на оддел
Др.спец. по офталмологија Соња Филева
Др.спец. по офталмологија Лидија Карапец
Др.спец. по офталмологија Соња Јанева Целакоска

ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Лекарски кадар:
Др.спец по интерни болести Виолета Целеска - раководител на оддел
Др.спец по интерни болести Лиљана Ангелеска
Др.спец по интерни болести Лилјана Котлар
Др.спец по интерни болести Ѓоко Константиновски
Др.спец по интерни болести Томислав Цуцулоски
Др.спец по интерни болести Даниела Мисоска Пендова
Др.спец по интерни болести Валентина Милошевска
Др.спец по интерни болести Владимир Шибакоски
Др.спец по интерни болести Васко Јованоски
Др.спец. пнеумофтизиолог Славица Петреска - Амбуланта за пулмологија со алергологија

ОДДЕЛ ЗА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА

Лекарски кадар:
Др.спец. по неврологија Ефтим Бакаловски - раководител на оддел
Др.спец. по невропсихијатрија Тања Точкова
Др.спец. по психијатрија Јулија Василевска
Др.спец. по психијатрија Гулапка Валилеска

Центар за ментално здравје

Кадар:
Мр.за корекција на слух, говор и глас Славица Петреска
Дипл. психолог Лидија Марковска
Дипл. психолог Мирјана Наумовска
Дипл. психолог Светлана Илоски
Дипл. психолог Билјана Тупанческа
Дипл.социјален работник Јованка Арнаудова
Дипл. дефектолог Александра Апостолова

ОДДЕЛ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Лекарски кадар:
Др.спец. инфектолог Светлана Попоска Алексијевска - раководител на оддел
Др.спец. инфектолог Лидија Љаткоска
Др.спец. инфектолог Гордана Пешликоска

ОДДЕЛ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Лекарски кадар:
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Атина Велеска - раководител на оддел
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Благовеста Филева Попоска
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Марија Богевска
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Билјана Дерабанова

ОДДЕЛ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Лекарски кадар:
Др.спец по дерамтовенерологија Дубравка Бунташеска Спасеска - раководител на оддел
Прим.др.спец по дерамтовенерологија Елпиника Марин

ОДДЕЛ ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈА

Лекарски кадар:
Др.спец.по општа медицина Севин Селим - раководител на оддел
Др. по општа медицина Јасминка Гроздабовска
Др. по општа медицина Воскре Меруџеска

ОДДЕЛ - БОЛНИЧКА АПТЕКА

Kадар:
Дипл. фармацевт Весна Балева - раководител на оддел
Мр. по економски науки од областа на здравствен менаџмент
Спец. по фармацевстка технологија Славица Малеска
Дипл. фармацевт Невена Солевска
Дипл. фармацевт Методија Кецкоски
Дипл. фармацевт Марија Арнаудова

ОДДЕЛ ЗА РТГ ДИЈАГНОСТИКА

Лекарски кадар:
Примариус др. спец. по радиодијагностика Софка Маленко
Др. спец. по радиодијагностика АлександраМаркоска Дамеска

ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА – БИОХЕМИСКА ДЕЈНОСТ И ПАТОАНАТОМИЈА

Kадар:
Др.спец по медицнска биохемија Десанка Матова - раководител на оддел
Др.спец по медицнска биохемија Елена Шикалеска
Др. спец по патоанатомија Габриела Соколова Малочева

Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи