ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА – БИОХЕМИСКА ДЕЈНОСТ И ПАТОАНАТОМИЈА

На одделението за лабараториска - биохемиска дејност се врши лабараториска дијагностика, со цел да се обезбеди прецизна дијагностика и следење на текот на болеста, како и целокупната здравствена состојба на пациентот, во прилог на рутински анализи (хематологија, биохемија, хормонски испитувања), нудиме посебни анализи со кои добиваме повеќе податоци за метаболизмот и рамнотежатаво телото, заради превенција на болести и здравствена заштита.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 198

Др. спец. Десанка Матова
(раководител на оддел)
Илија Ристевски
(главен мед. техничар)

Kадар:

Др.спец по медицнска биохемија Десанка Матова - раководител на оддел
Др.спец по медицнска биохемија Елена Шикалеска

Имунодијагностика

Хемостаза

Испитување на урина


 • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, болнички пациенти од одделение на кои им се врши испитување на биолошки материјал - крв и урина согласно медицината базирана на докази,
 • Вршење на интервенции во вид - земање на крв од прст, вена, со целосно испитување на сите анализи согласно модерната медицинска наука и протоколите за работа издадени од Министерството за здравство на РМ,
 • Доставување на резултати од извршените анализи на биолошки материјал - крв и урина до пациентите лично или на одделението од каде е побарана анализата доколку се работи за болнички пациент.

ПАТОАНАТОМИЈА

Во пaтoлoшка aнaтoмиjа сe врши хистoпaтoлoшка и цитoлoшка диjaгнoстика на oргaните и oргaнските систeми.

Работно време: 07:00 - 15:00

тел. (046) 267 267 лок. 198

Др. спец. Габриела Соколова Малочева
(раководител на оддел)
Кети Речкоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др. спец по патоанатомија Габриела Соколова Малочева

 • Примање и изработката на патохистолошки препарати,
 • Вршење на патохистолошки прегледи на изготвени препарати,
 • Административно работење во смисол на изготвување на специјалистички извештаи,
 • Вршење на патоанатомски прегледи и испитувања на кадавер.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи