ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Одделот за интерна медицина се бави со превенција, дијагностика и лекување на болестите на внатрешните органи.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 153

Др. спец. Виолета Целеска
(раководител на оддел)
Марина Недевска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец по интерни болести Виолета Целеска - раководител на оддел
Др.спец по интерни болести Лиљана Ангелеска
Др.спец по интерни болести Лилјана Котлар
Др.спец по интерни болести Ѓоко Константиновски
Др.спец по интерни болести Томислав Цуцулоски
Др.спец по интерни болести Даниела Мисоска Пендова
Др.спец по интерни болести Валентина Милошевска
Др.спец по интерни болести Владимир Шибакоски
Др.спец по интерни болести Васко Јованоски
Др.спец. пнеумофтизиолог Славица Петреска - Амбуланта за пулмологија со алергологија

Стационарно лекување

  • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, кои се третираат интернистички согласно медицина базирана на докази,
  • Преглед на пациенти во дневна болница со прием и триажа,
  • Лекување на пациенти со отворање на историја на болест согласно медицината базирана на докази, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ,
  • Лекување на пациенти на интензивна нега доколку има потреба за таков вид на лекување,
  • Испис на пациенти после завршено лекување.

Коронарна интензивна нега

тел. (046) 267 267 лок.130

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат како пациенти за интензивна нега,
  • Лекување на пациенти кои се третираат за интензивна нега.

Дневна Амбуланта

тел. (046) 267 267 лок. 200

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за сите видови на интернистички испитувања и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
  • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Општа интернистичка амбуланта

тел. (046) 267 267 лок.167 и 110

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за сите видови на интернистички испитувања и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
  • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Амбуланта за болни од дијабет

тел. (046) 267 267 лок.164

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за дијабетес и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно со инсулинска или таблетарна терапија,
  • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид (земање на крв за утврдување ниво на шеќер и сл.)

Амбуланта за ЕХО Дијагностика

  • ЕХО дијагностика на внатрешни органи,
  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,

Ендоскопска амбуланта

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за гастроентеро хепатолошки испитувања и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
  • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид (гастроскопија, колоноскопија и сл.)

Амбуланта за пулмологија со алергологија

тел. (046) 267 267 лок.158

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за пулмолошки испитувања и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
  • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид (спирометрија, бронхоскопија, алерго тестови и сл.)

Амбуланта за Интензивна нега

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат како пациенти за интензивна нега,
  • Лекување на пациенти кои се третираат за интензивна нега.

Амбуланта за КСТ

  • Прием и триажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за кардио стрес тест испитувања,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно.

Амбуланта за пнеумофтизиологија

Др. спец. Славица Петровска
(раководител на оддел)
Виолета Божиновска
(главен мед. техничар)

тел. (046) 267 267 лок.139

  • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за ТБЦ или други болести на градите, вршење на испитувања и прием на ургентни пациенти,
  • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
  • Издавање на терапија за пациенти болни од ТБЦ.

Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи