ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈА

На одделот за геронтологија се врши здравствената заштита на болничко ниво врзано за луѓето од постаро животно доба, односно се врши прием и дијагностика, лекување и рехабилитација на пациентите.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 132

Др. спец. Севин Селим
(раководител на оддел)
Наташа Настоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец. по општа медицина Севин Селим - раководител на оддел
Др. по општа медицина Јасминка Гроздановска
Др. по општа медицина Воскре Меруџеска

Стационарно лекување

 • Лекување на пациенти согласно медицинската наука,
 • Лекување на пациенти согласно протоколите за лекување,
 • Вршење на прегледи и други медицински испитувања,
 • Административно работење- изготвување на медицинска документација,
 • Водење на евиденција за примени и лекувани пациенти,
 • Нега на болен согласно укажувањата и насоките на лекарите,
 • Физикална терапија на болен,
 • Рехаблитација на болен,
 • Аплицирање на терапија,
 • Административна работа во оддел.

Палијативна нега

 • Наменет за сместување и третирање на терминално болните лица,
 • Пациенти кои се борат со тешки и неизлечливи болести.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи