ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ - БОЛНИЧКА АПТЕКА

Весна Балевска
(раководител на оддел)
Снежана Марковска
(главен мед. техничар)

Kадар:

Дипл. фармацевт Весна Балевска - раководител на оддел
Мр. по економски науки од областа на здравствен менаџмент
Спец. по фармацевстка технологија Славица Малеска
Дипл. фармацевт Невена Солевска
Дипл. фармацевт Методија Кецкоски
Дипл. фармацевт Марија Арнаудова

Депо за лекови

 • Прием и складирање на целокупната палета на лекови (ампуларна и таблетарна терапија), инсулини, медицински потрошен материјал, инфузии и сл.

Галенска лабораторија

 • Изработка на супстанции со лековити својства согласно акредитацијата за работа издадена од Министерството за здравство.

Инсулинска аптека

 • Издавање на инсулини и друг медицински потрошен материјал.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи