Mенаџерскиот тим на ЈЗУ Општа Болница Охрид

Менаџерскиот тим и вработените во ЈЗУ Општата болница Охрид се заложуваат за постојано унапредување на квалитетот на здравствените услуги и примена на современа медицинска технологија, почитувајќи ги стандардите за квалитет и безбедна здравствена заштита на секундарно ниво. Раководството ги обавува сите задачи во рамките на своите надлежности утврдени со закон водејќи сметка за вработени и корисниците на здравствените услуги.

Директор на установата

Мр.специјалист Славица Малеска Стојадиновиќ
(046) 267 267 локал 119
(046) 263 749
obohrid@zdravstvo.gov.mk

Секретар на болницата

Антонио Наумовски, дипл. правник
(046) 267 267 локал 120

Раководител за сектор на материјално и финансиско работење и сметководство

Слободанка Павлоска
(046) 267 267 локал 117

Претседател на комисија за јавни набавки

Жељка Балабан
(046) 267 267 локал 183

Главна сестра на ЈЗУ Општа болница Охрид

Анета Волканоска
(046) 267 267 локал 114

Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи